थियोडोर रूझवेल्ट यांचे विचार व सुविचार

Theodore Roosevelt Quotes Marathi

Theodore Roosevelt Quotes Marathi

 

Do what you can, with what you have, where you are.

आपण जे करू शकता ते करा, आपल्याजवळ जे आहे त्याच्यासोबत, आपण जेथे आहात तेथे.

 

Believe you can and you’re halfway there.

विश्वास ठेवा आपण करू शकता आणि आपण अर्ध्यात आहात.

 

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

आपनी नजर ताऱ्यांवर ठेवा, आणि आपले पाय जमिनीवर.

 

Great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind.

महान विचार केवळ विवेकी मनाकडे बोलतात, परंतु महान कृती सर्व मानवजातीशी बोलतात.

 

The only man who never makes a mistake is the man who never does anything.

ज्याने कधीही चूक केली नाही तो एकमेव माणूस आहे जो कधीही काही करत नाही.

 

People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives.

लोक नेता आणि बॉस यांच्यातील फरक विचारतात. नेता नेतृत्व करतो, आणि बॉस चालवतो.

 

Nobody cares how much you know, until they know how much you care.

कोणीही काळजी करत नाही तुम्हाला किती माहित आहे, तो पर्यंत जो पर्यंत त्यांना माहित पडत नाही कि तुम्ही किती काळजी करता.

 

With self-discipline most anything is possible.

स्वयं-शिस्त सोबत बहुतांश काहीही शक्य आहे.

 

A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education.

बायबलचे सखोल ज्ञान म्हणजे महाविद्यालयीन शिक्षणापेक्षा मोलाचे असणे होय.

 

It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.

अपयशी होणे कठीण आहे, परंतु यशस्वी होण्याचा प्रयत्न कधीही न करणे अधिक वाईट आहे.

 

Courtesy is as much a mark of a gentleman as courage.

शिष्टाचार हा धैर्यासारखा असलेल्या एका सभ्य गृहस्थ एवढं एक चिन्ह आहे.

 

Speak softly and carry a big stick; you will go far.

हळुवारपणे बोला आणि एक मोठी काठी घेऊन जा; आपण दूर जाल.

 

The government is us; we are the government, you and I.

सरकार आपल्याकडे आहे; आपण सरकार आहोत, आपण आणि मी.

संबंधित पोस्ट

माया अॅन्जेलो यांचे विचार व सुविचार... Maya Angelou Quotes Marathi Maya Angelou Quotes Marathi Translation   My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to d...
प्रवास – विचार व सुविचार... Travel Quotes Marathi Travel Quotes Marathi Translation   The world is a book, and those who do not travel read only a page. - Saint Augus...
निसर्गावर विचार व सुविचार... निसर्ग सुविचार मराठी भाषेत आणि प्रसिद्ध आणि सुप्रसिद्ध व्यक्तींचे प्रसिद्ध व्यक्तींचे निसर्ग सुविचार मराठी निसर्गात खोलवर पहा आणि नंतर आपण सर्वक...
प्लेटो यांचे विचार व सुविचार... Plato Quotes Marathi Plato Quotes Marathi   Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something. ...

Leave a Reply