ख्रिसमसवर सुविचार (इंग्रजी – मराठी)

Christmas Quotes Marathi

Selected Christmas Quotes Marathi

 

Christmas isn’t a season. It’s a feeling. – Edna Ferber

ख्रिसमस एक हंगाम नाही. हे एक भावना आहे. – एडना फेबर

 

Christmas, my child, is love in action. Every time we love, every time we give, it’s Christmas. – Dale Evans

ख्रिसमस, माझे मूल, कृती मध्ये प्रेम आहे. प्रत्येक वेळी आम्ही प्रेम करतो, प्रत्येक वेळी आम्ही देतो, हे ख्रिसमस आहे. – डेल इव्हान्स

 

One Sentence Quotes Marathi

Christmas is a season not only of rejoicing but of reflection. – Winston Churchill

ख्रिसमस फक्त एक आनंददायी हंगामच नाही तर प्रतिबिंब आहे. – विन्स्टन चर्चिल

 

Christmas waves a magic wand over this world, and behold, everything is softer and more beautiful. – Norman Vincent Peale

ख्रिसमस एक जादूची कांडीची लाट या जगावर पसरवते, आणि पाहा, सर्व काही सौम्य आणि अधिक सुंदर आहे.नॉर्मन व्हिन्सेंट पेले

 

I will honor Christmas in my heart, and try to keep it all the year. – Charles Dickens

मी माझ्या हृदयात ख्रिसमसचा मान करीन, आणि वर्षभर ती पाळण्याचा प्रयत्न करीन. – चार्ल्स डिकन्स

 

And know that I am with you always; yes, to the end of time. – Jesus Christ

आणि आठवण असुद्या कि मी नेहमी तुमच्यासोबत आहे; होय, वेळेच्या शेवटपर्यंत. – येशू ख्रिस्त

 

Maybe Christmas, the Grinch thought, doesn’t come from a store. – Dr. Seuss

कदाचित ख्रिसमस, ग्रीन्च विचार, एका दुकानातून येत नाही – डॉ. सिअस

 

Christmas is joy, religious joy, an inner joy of light and peace. – Pope Francis

ख्रिसमस आनंद आहे, धार्मिक आनंद, शांतता आणि प्रकाशाच्या आतील एक आनंद. – पोप फ्रान्सिस

 

He who has not Christmas in his heart will never find it under a tree. – Roy L. Smith

तो ज्याच्या अंतःकरणात ख्रिसमस नाही त्यास ते एका झाडाखाली कधीही सापडणार नाही. – रॉय एल. स्मिथ

 

Christmas is doing a little something extra for someone. – Charles M. Schulz

ख्रिसमस कोणीतरी साठी थोडे वेगळे काहीतरी करत आहे. – चार्ल्स एम. शूल्झ

 

Let’s be naughty and save Santa the trip. – Gary Allan

चला आपण खोडकर होऊया आणि सांता तरीप ट्रिप वाचवूया. – गॅरी अॅलन

 

Also read quotes on beauty here.

Know more about Christmas in marathi here.

Leave a Reply