प्रामाणिकवर सुविचार (इंग्रजी – मराठी)

Insincerity is always weakness; sincerity even in error is strength. – George Henry Lewes

खोटेपणा हा नेहमीच कमकुवतपणा असतो; प्रामाणिकपणा चुकीमध्ये देखील शक्ती असते. – जॉर्ज हेन्री लुईस

 

नात्यावरील देखील सुविचार येथे वाचा.

Leave a Reply