पाब्लो पिकासो यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

आपण कल्पना करू शकता अशी प्रत्येक गोष्ट खरी आहे.

Leave a Reply