विल्यम शेक्सपियर यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

William Shakespeare Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes of William Shakespeare.

William Shakespeare Quotes Marathi

Our peace shall stand as firm as rocky mountains.

आपली शांती खडकाळ पर्वतासारखी टणक टिकून राहायला हवी.

William Shakespeare Quotes Marathi

We know what we are, but know not what we may be.

आपण काय आहोत हे आपल्याला ठाऊक आहे, परंतु आपण काय होऊ शकतो हे आपल्याला ठाऊक नाही.


No legacy is so rich as honesty.

कोणताच वारसा प्रामाणिकते एवढा श्रीमंत नाही.


Love all, trust a few, do wrong to none.

सर्वांवर प्रेम करा, काहींवर विश्वास ठेवा, कुणाशीच चुकीचं करू नका. (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)


There is nothing either good or bad but thinking makes it so.

एकतर चांगले किंवा वाईट काहीही नाही पण विचार त्यास बनवतात म्हणून.


The course of true love never did run smooth.

खऱ्या प्रेमाचा मार्ग कधीही गुळगुळीत चालला नाही.


A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

एक मूर्ख स्वत: ला शहाणा होण्याचा विचार करतो, पण एक शहाणा माणसाला स्वत:ला माहित असतं कि मूर्ख व्हायचंय. (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)


I say there is no darkness but ignorance.

मी म्हणतो की अंधकार नाही परंतु अज्ञान आहे.


Better three hours too soon than a minute too late.

खूप उशीर झालेला एक मिनिटापेक्षा खूप लवकर तीन तास चांगले.


Hell is empty and all the devils are here.

नरक रिक्त आहे आणि सर्व भुते येथे आहेत.

William Shakespeare Quotes Marathi – Part 2

I must be cruel, only to be kind.

मी क्रूर असलेच पाहिजे, केवळ दयाळू होण्याकरिता.

William Shakespeare Quotes Marathi

It is a wise father that knows his own child.

तो एक शहाणा पिता आहे जो आपल्या मुलाला ओळखतो.


To be, or not to be, that is the question.

असावे, किंवा नसावे, हा प्रश्न आहे.


Love is a smoke made with the fume of sighs.

प्रेम म्हणजे आक्रोशांच्या धुरापासून बनलेला धूर आहे.


They do not love that do not show their love.

जे त्यांचे प्रेम दर्शवत नाहीत ते प्रेम करत नाहीत.


Listen to many, speak to a few.

अनेकांना ऐका, काहींशी बोला.


It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

आपले नशीब धारण करण्यासाठी ते ताऱ्यांमध्ये मध्ये नव्हे तर आपल्या स्वतःमध्ये आहे.


If music be the food of love, play on.

जर संगीत प्रेमाचे अन्न असेल, तर खेळा.

 

Also read Quotes of Maya Angelou here.

One Reply to “विल्यम शेक्सपियर यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)”

Leave a Reply