विचार – विचार व सुविचार

Thought Quotes Marathi

Thought Quotes Marathi Translation

 

With the new day comes new strength and new thoughts. – Eleanor Roosevelt

नवीन दिवसात नवीन शक्ती आणि नवीन विचार येतात. – एलेनोर रूझवेल्ट


Change your thoughts and you change your world. – Norman Vincent Peale

आपले विचार बदला आणि आपण आपले जग बदलता. – नॉर्मन व्हिन्सेंट पेले


Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results. – Willie Nelson

एकदा आपण नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारांनी पुनर्स्थित केले, आपण सकारात्मक परिणाम प्राप्त करू शकाल. – विली नेल्सन


The good times of today, are the sad thoughts of tomorrow. – Bob Marley

आजच्या चांगल्या वेळा, उद्याचे दुःखी विचार आहेत.बॉब मार्ले


We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves. – Buddha

आपण आपल्या विचारांनी आकार घेतला आहे; आपण जे विचार करतो ते होतो. जेव्हा मन शुद्ध असते, आनंद सावलीसारखा आपलं अनुसरण करतं जे कधीच सोडत नाही. – बुद्ध


What we think, we become. – Buddha

आपण जे विचार करतो, ते आपण बनतो. – बुद्ध


Those who are free of resentful thoughts surely find peace. – Buddha

जे लोक संतप्त विचारांपासून मुक्त आहेत नक्कीच शांतता शोधतील. – बुद्ध


The soul becomes dyed with the color of its thoughts. – Marcus Aurelius

आत्मा त्याच्या विचारांच्या रंगाने रंगविला जातो. – मार्कस ऑरेलियस


Thoughts are the shadows of our feelings – always darker, emptier and simpler. – Friedrich Nietzsche

विचार आपल्या भावनांच्या छाया आहेत – नेहमी गडद, रिक्त आणि सोपे. – फ्रीड्रिख निएत्शे


Great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind. – Theodore Roosevelt

महान विचार केवळ विवेकी मनाकडे बोलतात, परंतु महान कृती सर्व मानवजातीशी बोलतात.थियोडोर रूझवेल्ट


Nurture your minds with great thoughts. To believe in the heroic makes heroes. – Benjamin Disraeli

आपले मनाला उत्तम विचारांनी संगोपन करा. मर्दपणात विश्वास करण्यासाठी नायक बनवते. – बेंजामिन डिझारायली

 

Think big thoughts but relish small pleasures. – H. Jackson Brown, Jr.

मोठे विचार करा पण लहान सुखाचा आनंद घ्या. – एच. जॅक्सन ब्राउन, जूनियर

Leave a Reply