समर्थनावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Support Quotes Marathi and in English language. Today we are posting some quotes on Support by various famous persons. Quotes are also available in Pictorial format. Hope you will like this little collection.

Support Quotes Marathi

Friendly people are caring people, eager to provide encouragement and support when needed most. – Rosabeth Moss Kanter

मैत्रीपूर्ण लोक काळजी घेणारे लोक असतात, जेव्हा सर्वात जास्त गरज असेल तेव्हा प्रोत्साहन आणि समर्थन पुरवण्यासाठी उत्सुक असतात. – रोझबेट मॉस कांटेर

I really believe that everyone has a talent, ability, or skill that he can mine to support himself and to succeed in life. – Dean Koontz

मला खरोखरच विश्वास आहे की प्रत्येकास एक प्रतिभा, क्षमता किंवा कौशल्य आहे ज्यायोगे तो स्वत: ला साहाय्य करण्यासाठी आणि जीवनात यशस्वी होण्यासाठी मदत करू शकतो. डीन कोअंटझ


Patience is the support of weakness; impatience the ruin of strength. – Charles Caleb Colton

संयम हा कमकुवतपणाचा आधार आहे; अधीरता शक्तीचा नाश. चार्ल्स कालेब कॉलटन


My friends are my inspiration, and all of them are true friends that support me. On a daily basis, I know that I have my friends to rely on. – Reem Acra

माझे मित्र माझे प्रेरणास्थान आहेत, आणि ते सर्व खरे मित्र आहेत जे मला आधार देतात. रोजच्या आधारावर, मला माहित आहे की विसंबून राहाण्यासाठी मला माझे मित्र आहे. – रिम अक्रा


Truth stands, even if there be no public support. It is self-sustained. – Mahatma Gandhi

सत्य उभे राहते, जरी सार्वजनिक समर्थन नसले तरी. ते स्वयंपूर्ण आहे. महात्मा गांधी

Support Quotes Marathi

Life is to be lived. If you have to support yourself, you had bloody well better find some way that is going to be interesting. And you don’t do that by sitting around. – Katharine Hepburn

जीवन जगणे आहे. जर तुम्हाला स्वत: ला समर्थन द्यावे लागले तर रक्ताळलेला आणि मनोरंजक असणारे असे काही मार्ग शोधा. आणि आपण ते बसून जवळपास बसून करणार नाही. – कॅथरीन हेपबर्न


Fortitude is the guard and support of the other virtues. – John Locke

मनोधैर्य इतर गुणांचे संरक्षक आणि समर्थन आहे. जॉन लॉक


I strongly support tax relief for the middle class. – Rick Larsen

मी मध्यमवर्गाला कर सवलतीस जोरदार समर्थन देतो. रिक लारसेन

 

Do you like these quotes on Positive by famous persons? and if you founds grammar and translation mistakes tell us it comment section.

Also read Quotes on Positive.

Leave a Reply