संधीवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Opportunity Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes on Opportunity.

Opportunity Quotes Marathi

Every minute brings a new opportunity. Every minute brings new growth, new experiences. – Mario Cuomo

प्रत्येक मिनिट एक नवीन संधी आणतो. प्रत्येक मिनिट एक नवीन वाढ, नवीन अनुभव आणतो. – मारिओ कुओमो

Opportunity Quotes Marathi

Opportunity Quotes Marathi in one sentence

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. – Thomas A. Edison
बऱ्याच लोकांकडून संधी गमावली जाते कारण ती सर्वसाधारणपणे पोशाख घालते आणि कामासारखी दिसते. थॉमस ए. एडिसन

Opportunity Quotes Marathi

If opportunity doesn’t knock, build a door. – Milton Berle
जर संधी ठोठावत नसेल, तर एक दार तयार करा. – मिल्टन बर्ले


Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. – Henry Ford
अपयश फक्त पुन्हा सुरू करण्याची संधी आहे, या वेळी अधिक बौद्धिकपणे. – हेन्री फोर्ड


Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise. – Kobe Bryant

सर्व काही नकारात्मक – दबाव, आव्हाने – सर्व माझ्यासाठी उठण्यासाठी एक संधी आहे. – कोबे ब्रायंट


This is my belief: that through difficulties and problems God gives us the opportunity to grow. – A. P. J. Abdul Kalam

समस्या आणि कठीण परिस्थिती हे देवाने आपल्याला मोठं बनण्यासाठी दिलेली संधी असते या वर माझा ठाम विश्वास आहे. – ए. पी. जे. अब्दुल कलाम


Take advantage of every opportunity to practice your communication skills so that when important occasions arise, you will have the gift, the style, the sharpness, the clarity, and the emotions to affect other people. – Jim Rohn

आपल्या संभाषण कौशल्याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक संधीचा लाभ घ्या जेणेकरून जेव्हा महत्वाच्या प्रसंगी उद्भवतात, तुमच्याकडे भेटवस्तू, शैली, तीक्ष्णता, स्पष्टता आणि भावना इतर लोकांना प्रभावित करण्यासाठी असेल. – जिम रोहण


Your big opportunity may be right where you are now. – Napoleon Hill

आपली मोठी संधी कदाचित आता आपण ठीक जिथे कुठे आहात तिथे असू शकते. – नेपोलियन हिल

Opportunity Quotes Marathi in one sentence, Part 2

The reward for work well done is the opportunity to do more. – Jonas Salk

चांगले काम केल्याबद्दल बक्षीस ही आणखी करण्याची संधी आहे. – जोनास साल्क


Opportunity dances with those already on the dance floor. – H. Jackson Brown, Jr.

संधी त्यांच्यासोबत नृत्य करते जे आधीच नृत्य मंचावर असतात.एच. जॅक्सन ब्राउन, जूनियर


If a window of opportunity appears, don’t pull down the shade. – Tom Peters

संधीची खिडकी आढळल्यास, आच्छादन खाली खेचू नका.टॉम पीटर्स


Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness. – Lucius Annaeus Seneca

जिथे कुठेही मनुष्य असतो तिथे दयाळूपणाची संधी असते. – लुसियस अनेयस सेनेका


Opportunity often comes disguised in the form of misfortune, or temporary defeat. – Napoleon Hill

संधी सहसा दुर्दैवी स्वरुपात छुपी येते, किंवा तात्पुरती पराभवात. – नेपोलियन हिल


Nothing is more expensive than a missed opportunity. – H. Jackson Brown, Jr.

चुकवलेल्या संधीपेक्षा अधिक खर्चिक काहीही नाही. – एच. जॅक्सन ब्राउन, जूनियर


Inside of every problem lies an opportunity. – Robert Kiyosaki

प्रत्येक समस्येच्या आत एक संधी आहे.रॉबर्ट कियोसाकी (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)

 

Also read Quotes on Nature here.

Leave a Reply