वेदनेवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Pain Quotes Marathi and in English language. Quotes are divided into one and more than one sentence section. This quotes are of various famous persons. We hope that you will like this collection of quotes on pain.

Pain Quotes Marathi

Pain is temporary. Quitting lasts forever. – Lance Armstrong

वेदना तात्पुरती आहे. सोडून जाणे कायमचे टिकते. – लान्स आर्मस्ट्राँग


My focus is to forget the pain of life. Forget the pain, mock the pain, reduce it. And laugh. – Jim Carrey

माझे लक्ष जीवनाचे वेदना विसरणे आहे. वेदना विसरा, वेदनेचा उपहास करा, त्याला कमी करा. आणि हसा. – जिम कॅरी

Pain Quotes Marathi

Pain Quotes Marathi one sentence

The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain. – Aristotle

शहाण्याचे उद्देश सुख सुरक्षित करणे नाही, पण वेदना टाळणे आहे. – ऍरिस्टोटल

Pain Quotes Marathi

True compassion means not only feeling another’s pain but also being moved to help relieve it. – Daniel Goleman

खरी करुणा म्हणजे फक्त दुसऱ्याच्या वेदना जाणवणे नाही तर ती आरामदायी करण्यास मदतीसाठी हलणे देखील होय. – डॅनियल गोलेमन


The only antidote to mental suffering is physical pain. – Karl Marx

मानसिक त्रासावर एकमात्र उतारा म्हणजे शारीरिक वेदना होय. – कार्ल मार्क्स


We cannot be more sensitive to pleasure without being more sensitive to pain. – Alan Watts

वेदनेस अधिक संवेदनशील न राहून आपण सुखास अधिक संवेदनशील होऊ शकत नाही. – अॅलन वॅट्स


The two enemies of human happiness are pain and boredom. – Arthur Schopenhauer

वेदना आणि कंटाळवाणेपणा मानवी आनंदाचे दोन शत्रू आहेत. – आर्थर शॉपेनहॉएर


The greatest evil is physical pain. – Saint Augustine

सर्वात वाईट हे शारीरिक वेदना आहे.सेंट अगस्टाइन


All of us have ways in which we mask and cover our pain. – Iyanla Vanzant

आपल्या सर्वांकडे मार्ग आहेत ज्यात आपण मुखवटा घालतो आणि आपली वेदना झाकतो. – आयनला वानजंत


There is no birth of consciousness without pain. – Carl Jung

वेदनाशिवाय चेतनेचा जन्म नाही. – कार्ल जंग (सचित्र)


In tough times, everyone has to take their share of the pain. – Theresa May

कठीण काळामध्ये, सर्वांनाच त्यांच्या वेदनांचा वाटा घ्यावा लागतो. – थेरेसा मे


Pain is pain, hurt is hurt, fear is fear, anger is anger, and it has no color. – Iyanla Vanzant

वेदना वेदना आहे, दुख दुख आहे, भीती भीती आहे, राग राग आहे आणि त्याला रंग नाही. – आयनला वानजंत

 

Keep Reading : Also read Friendship Quotes here. 

Leave a Reply