मार्टीन ल्युथर किंग यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Martin Luther King Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection.

Martin Luther King Quotes Marathi

We are not makers of history. We are made by history.

आपण इतिहास बनवणारे नाहीत. इतिहासाने आपल्याला बनवले आहे.


I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.

मी प्रेमाला चिकटून राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. द्वेष सहन करण्यास एक मोठे ओझे आहे.


The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character – that is the goal of true education.

शिक्षणाचे कार्य सखोल विचार करणे आणि बारकाईने विचार करण्यासाठी शिकवणे आहे. बुद्धिमत्ता अधिक वर्ण – हे खऱ्या शिक्षणाचे ध्येय आहे


Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men. (Pictorial Quote here)

आपल्या वैज्ञानिक शक्तीने आपली अध्यात्मिक शक्ती उधळली आहे. आपण क्षेपणास्त्रांना मार्गदर्शन आणि पुरुषांना दिशाभूल केलं आहे.

Martin Luther King Quotes in one sentence

The time is always right to do what is right.

जे योग्य आहे ते करण्यासाठी वेळ नेहमी योग्य आहे.


Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.

प्रेम हि केवळ एक सक्षम शक्ती आहे जी शत्रूला एका मित्रामध्ये रुपांतर करू शकते.


In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.

शेवटी, आपल्या शत्रूंचे शब्द आपण लक्षात ठेवणार नाही, परंतु आपल्या मित्रांची शांतता लक्षात ठेवू.


Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

काळोख अंधारास काढून टाकू शकत नाही; केवळ प्रकाश ते करू शकतो. द्वेष द्वेषाला काढून टाकू शकत नाही; केवळ प्रेम ते करू शकतं.


We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.

आपण मर्यादित निराशा स्वीकारणे आवश्यक आहे, परंतु असीम आशा कधीही गमावू नका.


Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase.

संपूर्ण पायऱ्या दिसत नसतानाही पहिल्या चरणावर पाउल ठेवणे विश्वास आहे.


Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.

प्रामाणिक अज्ञान आणि प्रामाणिकपणे बजावलेले मूर्खपणापेक्षा सर्व जगात काहीही अधिक धोकादायक नाही.


Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

ज्या दिवशी आपण महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल शांत होतो त्या दिवसापासून आपले जीवन संपुष्टात येऊ लागते.


We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now.

आपण सर्व वेगवेगळ्या जहाजांवर आलो असू, परंतु आता आपण एकाच बोटीत आहोत.

 

Do not forget to read quotes of Winston Churchill here.

Know more about Martin Luther King in marathi here.

Leave a Reply