अबोल सुविचार – कुणी आपल्याला वाईट बोलण्याचा जेवढा त्रास होत नाही तेवढा त्रास

अबोल सुविचार

Leave a Reply