स्फूर्तीदायी विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Inspirational Quotes Marathi and English

Inspirational Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes.

Inspirational Quotes Marathi

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success. – Swami Sivananda

अगदी तुमच्या लहान कृत्यांमध्ये आपले हृदय, मन आणि आत्मा ठेवा. हे यशाचे गुपित आहे. – स्वामी शिवानंद (Pictorial Quote here)

Inspirational Quotes in one sentence

Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you. – Walt Whitman

आपला चेहरा नेहमी सूर्यप्रकाशाकडे ठेवा – आणि छाया तुमच्या मागे पडतील. – वॉल्ट व्हिटमन


Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky. – Rabindranath Tagore

ढग माझ्या आयुष्यात तरंगत येतात, यापुढे वादळ किंवा पाउस वाहून नेण्यासाठी नाही, तर माझ्या सुर्यास्त आकाशात रंग जोडण्यासाठी. – रवींद्रनाथ टागोर


The best preparation for tomorrow is doing your best today. – H. Jackson Brown, Jr.

उद्याची सर्वोत्तम तयारी आज आपली सर्वोत्तम कामगिरी करणे आहे. – एच. जॅक्सन ब्राउन, जूनियर


I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. – Jimmy Dean

मी वाऱ्याची दिशा बदलू शकत नाही, पण माझ्या गंतव्यावर नेहमी पोहोचण्यासाठी मी माझ्या शिडा समायोजित करू शकतो. – जिमी डीन


My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. – Maya Angelou

जीवनात माझे ध्येय फक्त टिकून राहणे नव्हे, तर वाढवणे आहे; आणि तसे काही उत्कटतेने करणे, काही दयेने, काही विनोदेने, आणि काही शैलीने. – माया एंजेलो


Change your thoughts and you change your world. – Norman Vincent Peale

आपले विचार बदला आणि आपण आपले जग बदलता. नॉर्मन व्हिन्सेंट पेले


Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’! – Audrey Hepburn

काहीही अशक्य नाही, शब्द स्वतःच म्हणतो ‘मी शक्य आहे’! – ऑड्रे हेपबर्न


Try to be a rainbow in someone’s cloud. – Maya Angelou

एखाद्याच्या मेघमध्ये इंद्रधनुष्य बनण्याचा प्रयत्न करा. – माया एंजेलो


Start by doing what’s necessary; then do what’s possible; and suddenly you are doing the impossible. – Francis of Assisi

जे आवश्यक आहे ते करून प्रारंभ करा; मग जे शक्य आहे ते करा; आणि अचानक तुम्ही जे अशक्य आहे ते करत असतात. – असिसिचे फ्रान्सिस

Inspirational Quotes from Facebook Post:

Do you liked this collection of Inspirational Quotes? Which quote you liked the most? We would love hearing feedback from you, comment down it below!