शहाणपण सुविचार (इंग्रजी – मराठी)

Wisdom Quotes Marathi

Wisdom Quotes Marathi

Selected Wisdom Quotes Marathi

 

Work like you don’t need the money. Love like you’ve never been hurt. Dance like nobody’s watching. – Satchel Paige

काम असं करा कि आपल्याला पैश्याची आवश्यकता नाही. प्रेम असं करा कि आपण कधीही दुखावलो नाहीत. नृत्य असं करा कि कुणीही पाहत नाहीये. – सचेल पेज

One Sentence Quotes Marathi

For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone. – Audrey Hepburn

सुंदर डोळ्यांसाठी, इतरांमध्ये चांगल्या गोष्टी शोधा; सुंदर ओठांसाठी, फक्त दयाळूपणाचे शब्द बोला; आणि समतोलासाठी, आपण कधीच एकटे नाही असे ज्ञान घेऊन चला. – ऑड्रे हेपबर्न

 

Wise sayings often fall on barren ground, but a kind word is never thrown away. – Arthur Helps

सुज्ञ म्हणी अनेकदा नापीक जमिनीवर पडतात, परंतु सुज्ञ शब्द कधीही फेकला जात नाही. – आर्थर हेल्प्स.

 

Start with what is right rather than what is acceptable. – Franz Kafka

स्वीकार्य काय आहे त्यापेक्षा बरोबर काय आहे त्यासोबत प्रारंभ करा. – फ्रांत्स काफका

 

In every walk with nature one receives far more than he seeks. – John Muir

निसर्गात चालणाऱ्या प्रत्येक हालचालीत तो शोधण्यापेक्षा जास्त प्राप्त करतो.जॉन मइर

 

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. – Ralph Waldo Emerson

जेथे मार्ग नेऊ शकतो तेथे जाऊ नका, त्याएेवजी जेथे मार्ग नाही तेथे जा आणि खुण सोडा. – राल्फ वाल्डो इमर्सन

 

The journey of a thousand miles begins with one step. – Lao Tzu

एक हजार मैलचा प्रवास एक पाऊलाने सुरू होते.लाओ त्झू

 

The only true wisdom is in knowing you know nothing. – Socrates

खरं शहाणपण यात आहे कि तुम्हाला माहित असणं कि तुम्हाला काही माहित नाही. – सॉक्रेटीस

 

Honesty is the first chapter in the book of wisdom. – Thomas Jefferson

ईमानदारी शहाणपणाच्या पुस्तकात पहिला अध्याय आहे. – थॉमस जेफरसन

 

Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. – Ludwig van Beethoven

संगीत सर्व शहाणपण आणि तत्त्वज्ञान पेक्षा एक उच्च प्रकटीकरण आहे. – लुडविग व्हान बीथोव्हेन

खालील पोस्ट आपल्या फेसबुक पेजवरून संकलित:

हे सुद्धा अवश्य वाचा: आदर सुविचार (इंग्रजी – मराठी)

तुम्हाला ‘शहाणपण सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा.