विल्यम शेक्सपियर यांचे विचार व सुविचार

William Shakespeare Quotes Marathi

William Shakespeare Quotes Marathi Translation

 

Love all, trust a few, do wrong to none.

सर्वांवर प्रेम करा, काहींवर विश्वास ठेवा, कुणाशीच चुकीचं करू नका.

 

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

एक मूर्ख स्वत: ला शहाणा होण्याचा विचार करतो, पण एक शहाणा माणसाला स्वत:ला माहित असतं कि मूर्ख व्हायचय.

 

We know what we are, but know not what we may be.

आपण काय आहोत हे आपल्याला ठाऊक आहे, परंतु आपण काय असू शकतो हे आपल्याला ठाऊक नाही.

 

कोणताच वारसा प्रामाणिकते एवढा श्रीमंत नाही.

No legacy is so rich as honesty.

 

There is nothing either good or bad but thinking makes it so.

एकतर चांगले किंवा वाईट काहीही नाही पण विचार त्यास बनवतात म्हणून.

 

The course of true love never did run smooth.

खर्या प्रेमाचा मार्ग कधीही गुळगुळीत चालला नाही.

 

I say there is no darkness but ignorance.

मी म्हणतो की अंधकार नाही परंतु अज्ञान आहे.

 

Better three hours too soon than a minute too late.

खूप उशीर झालेला एक मिनिटापेक्षा खूप लवकर तीन तास चांगलं.

 

Our peace shall stand as firm as rocky mountains.

खडकाळ पर्वतासारखे टणक आपली शांती टिकून राहायला हवी.

 

Hell is empty and all the devils are here.

नरक रिक्त आहे आणि सर्व भुते येथे आहेत.

 

It is a wise father that knows his own child.

तो एक शहाणा पिता आहे जो आपल्या मुलाला ओळखतो.

 

To be, or not to be, that is the question.

असावे, किंवा नसावे, हा प्रश्न आहे.

 

Love is a smoke made with the fume of sighs.

प्रेम म्हणजे आक्रोशांचा धूर असणारा धूर आहे.

 

They do not love that do not show their love.

जे त्यांचे प्रेम दर्शवत नाहीत ते प्रेम करत नाहीत.

 

Listen to many, speak to a few.

अनेकांना ऐका, काहींशी बोला.

 

I must be cruel, only to be kind.

मी क्रूर असलेच पाहिजे, केवळ दयाळू होण्याकरिता.

 

तुम्हाला हे ‘विल्यम शेक्सपियर यांचे विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.