Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: things

आयुष्यातल्या छोटया छोटया गोष्टींपासून…

Beautiful Marathi Quote Little Things

Marathi Quote Little Things Pictorial Marathi Quote Little Things आयुष्यातल्या छोटया छोटया गोष्टींपासून आनंद घ्यायला हवा! कारण नंतर एखाद्या दिवशी असं वाटू लागेल, ‘अरे खरंच ते तेंव्हा राहून गेलं, त्या खूप मोठया गोष्टी होत्या.’   आनंदावर देखील विचार व सुविचार येथे वाचा.

Jivnat Shiklele Dhade © 2017