लोकांवर सुविचार

People Quotes Marathi by great persons.

People Quotes Marathi with translation.

 

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people. – Steve Jobs

व्यवसायातील महान गोष्टी कधीही एका व्यक्तीने केले नाहीत. ते लोकांच्या एका संघाने केले आहेत. – स्टीव्ह जॉब्स

 

Stay positive and happy. Work hard and don’t give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy, warm and genuine people. – Tena Desae

सकारात्मक आणि आनंदी रहा. कठोर परिश्रम करा आणि आशा सोडू नका. टीकेसाठी खुले राहा आणि शिकत राहा. स्वतःला आनंदी, उबदार आणि अस्सल असलेल्या लोकांबरोबर घेरा. – तेना डीसे

 

Some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen. – Wayne Huizenga

काही लोक यशस्वी होण्याचे स्वप्न पाहतात, तर इतर लोक रोज सकाळी उठतात आणि ते घडवतात.वेन ह्यूझेंगा

 

Be strong, be fearless, be beautiful. And believe that anything is possible when you have the right people there to support you. – Misty Copeland

बलवान व्हा, निर्भय व्हा, सुंदर व्हा. आणि विश्वास ठेवा की काहीही शक्य आहे जेव्हा आपल्याकडे आपल्यास आधार देणारे योग्य लोक असतील. – मिस्टी कोपलॅन्ड

 

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. – Steve Jobs

आपला वेळ मर्यादित आहे, म्हणून कुणाचा तरी जीवन जगत ते वाया घालवू नका. सिद्धांतामुळे अडकून जाऊ नका – जे इतर लोकांच्या विचारांच्या परिणामांसह राहत आहे. इतरांच्या मतांचा आवाजाला आपल्या स्वतःच्या आतील आवाजाला दबवू नका. आणि सर्वात महत्त्वाचे, आपले हृदयाचे आणि अंतर्ज्ञानाचे अनुसरण करण्यासाठी धैर्य असू द्या. – स्टीव्ह जॉब्स

 

Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you. – Les Brown

आपले मंदहास्य आपल्याला सकारात्मक चेहरा देईल ज्यामुळे लोक आपल्या सभोवताली आरामदायक अनुभवतील. – लेस ब्राउन

 

No matter what people tell you, words and ideas can change the world. – Robin Williams

लोक आपल्याला काय सांगतात ते महत्त्वाचे नाही, शब्द आणि कल्पना जगाला बदलू शकतात. – रॉबिन विल्यम्स

 

To survive in peace and harmony, united and strong, we must have one people, one nation, one flag. – Pauline Hanson

शांतता आणि सुसंवाद टिकवून ठेवण्यासाठी, एकजुट आणि सशक्त, आपल्याकडे एक लोक, एक राष्ट्र, एक ध्वज असणे आवश्यक आहे. – पॉलिन हॅन्सन

 

People only see what they are prepared to see. – Ralph Waldo Emerson

लोक केवळ ते पाहतात जे ते पाहण्यासाठी तयार आहेत. – राल्फ वाल्डो इमर्सन

 

How people treat you is their karma; how you react is yours. – Wayne Dyer

लोक तुमच्याशी कसे वागतात ते त्यांचे कर्म आहे; आपण आपले प्रतिक्रिया कशी व्यक्त करता हे तुमचं. – वेन डायर

 

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people. – Eleanor Roosevelt

महान मने विचारांवर चर्चा करतात; सरासरी मते कार्यक्रमांवर चर्चा करतात; लहान मने लोकांवर चर्चा करतात. – एलेनोर रूझवेल्ट

 

People may hear your words, but they feel your attitude. – John C. Maxwell

लोक तुमचे शब्द ऐकू शकतात, पण ते आपली मनोवृत्ती अनुभवतात. – जॉन सी. मॅक्सवेल

 

I don’t want other people to decide who I am. I want to decide that for myself. – Emma Watson

मी कोण आहे हे इतरांनी ठरवू इच्छित नाही. मी स्वत: साठी हे ठरवू इच्छित आहे. – एम्मा वॉटसन

 

Some people walk in the rain, others just get wet. – Roger Miller

काही लोक पावसात चालतात, इतर फक्त ओले होतात. रॉजर मिलर

 

You see, God helps only people who work hard. That principle is very clear. – A. P. J. Abdul Kalam

आपण पहा की, देव केवळ कठोर परिश्रम करणाऱ्या लोकांना मदत करतो. हे तत्त्व अतिशय स्पष्ट आहे. – ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

 

तुम्हाला हे ‘महान व्यक्तींचे लोकांवर सुंदर विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.