मार्क ट्वेन – विचार व सुविचार

Mark Twain Quotes Marathi

Mark Twain Quotes Marathi Translation

 

The secret of getting ahead is getting started.

पुढे येण्याचे रहस्य हे प्रारंभ करणे आहे.

 

I don’t like to commit myself about heaven and hell – you see, I have friends in both places.

मी स्वर्ग आणि नरक बद्दल स्वत: ला शब्द देऊ इच्छित नाही – आपण पहा, दोन्ही ठिकाणी माझ्याकडे मित्र आहेत.

 

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.

दया ही भाषा आहे जी बहिरा ऐकू शकतो आणि आंधळे पाहू शकतात.

 

Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.

देशभक्ती आपल्या देशाला नेहमीच आधार देत आहे आणि तुमची सरकार जेव्हा त्यांना पात्र ठरते तेव्हा.

 

All you need in this life is ignorance and confidence, and then success is sure.

या जीवनात आपल्याला अज्ञान आणि आत्मविश्वास आवश्यक आहे, आणि नंतर यश निश्चित आहे.

 

Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.

जेव्हा आपण स्वत: ला बहुसंख्य च्या बाजूवर शोधता, तेव्हा थांबण्याची आणि परावर्तित करण्याची वेळ आहे.

 

My mother had a great deal of trouble with me, but I think she enjoyed it.

माझ्या आईला माझ्यासोबत खूप त्रास झाला होता, पण मला वाटतं तिने त्याचा आनंद लुटला.

 

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

मृत्यूचे भय जीवनाच्या भीतीपासून होते. जो माणूस पूर्णपणे आयुष्य जगतो तो कोणत्याही वेळी मरण्यासाठी तयार असतो.

 

It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.

आपण तोंड उघडून सर्व शंका दूर करण्यापेक्षा आपले तोंड बंद ठेवणे चांगले आहे आणि लोकांना विचार करू देणं आपण की एक मूर्ख आहोत.

 

Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear.

धैर्य हा भय ला विरोध आहे, भय चे प्रभुत्व आहे, भीती ची अनुपस्थिती नाही.

 

तुम्हाला हे ‘मार्क ट्वेन यांचे विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.