Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: learn

माझ्या जीवनात, मी…

Beautiful Learn Quote Marathi

Learn Quote Marathi Learn Quote Marathi Pictorial माझ्या जीवनात, मी जगलो, मी पे्रमात पडलो, मी हरलो, मला नाकारलं, मी दुखावलो, मी विश्वास ठेवला, मी चुका केल्या, पण सगळयात जास्त मी शिकलो.   शिकण्यावर अधिक सुंदर विचार येथे वाचा.

Jivnat Shiklele Dhade © 2017