इंदिरा गांधी यांचे विचार व सुविचार

Indira Gandhi Quotes Marathi

Indira Gandhi Quotes Marathi Translation

 

There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group; there is less competition there.

दोन प्रकारची लोक आहेत, जे काम करतात आणि जे श्रेय घेतात. पहिल्या गटात राहण्याचा प्रयत्न करा; तेथे कमी स्पर्धा आहे.

 

Forgiveness is a virtue of the brave.

क्षमाशीलता हे धाडसाचे गुण आहे.

 

Winning or losing of the election is less important than strengthening the country.

देशाला बळकट करण्यापेक्षा निवडणूक जिंकणे किंवा हरविणे हे कमी महत्वाचे आहे.

 

You cannot shake hands with a clenched fist.

आपण गुंडाळलेला मुट्ठीसह हात हलवू शकत नाही.

 

People tend to forget their duties but remember their rights.

लोक त्यांच्या कर्तव्याचा विसर पडतात परंतु त्यांचे हक्क लक्षात ठेवतात.

 

The power to question is the basis of all human progress.

प्रश्नाची शक्ती सर्व मानवी प्रगतीचा पाया आहे.

 

A nation’ s strength ultimately consists in what it can do on its own, and not in what it can borrow from others.

राष्ट्राची ताकद ही शेवटी स्वतःहून काय करू शकते यात असते, आणि इतरांपासून ती काय उसणे घेऊ शकते यामध्ये नसते.

 

My father was a statesman, I am a political woman. My father was a saint. I am not.

माझे वडील राजकारणी होते, मी एक राजकीय स्त्री आहे. माझे वडील एक संत होते. मी नाही.

 

One must beware of ministers who can do nothing without money, and those who want to do everything with money.

आपल्याला मंत्र्यांपासून सावध असणे आवश्यक आहे जे पैशांशिवाय काहीही करू शकत नाही, आणि ते जे पैशासोबत सर्वकाही करू इच्छितात.

 

I am not a person to be pressured – by anybody or any nation.

कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा कोणत्याही देशावर दबाव आणण्यासाठी मी एक व्यक्ती नाही.

 

Wearing khadi was a badge of honour. It was something one was proud to do.

खादी वापरणे हा सन्मानाचा एक बिल्ला होता. काहीतरी एक करायला अभिमान होता.