गौतम बुद्ध यांचे विचार व सुविचार

Gautama Buddha Quotes Marathi

Gautama Buddha Quotes Marathi Translation

 

Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.

आरोग्य ही एक मोठी भेटवस्तू आहे, समाधान मोठी संपत्ती आहे, विश्वास सर्वात उत्तम संबंध आहे.

 

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

भूतकाळामध्ये राहू नका, भविष्याचा विचार करू नका, मनाला वर्तमान क्षणी केंद्रित करा.

 

What we think, we become.

आपण जे विचार करतो, ते आपण बनतो.

 

We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.

आपल्या विचारांमुळे आपण आकार घेत असतो; आपण ते बनतो जे आपण विचार करतो. जेव्हा मन शुद्ध असते, आनंद हा सावलीसारखाच असतो जो कधीच सोडत नाही.

 

Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.

तीन गोष्टी लांबवर लपविले जाऊ शकत नाहीत: सूर्य, चंद्र आणि सत्य.

 

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.

ज्याप्रमाणे मेणबत्ती अग्निशिवाय जळू शकत नाही, तशी माणसं आध्यात्मिक जीवनाशिवाय जगू शकत नाहीत.

 

No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.

कोणीही आपल्याला वाचवत नाही पण आपण स्वत: वाचवतो. कोणीही करू शकत नाही आणि शक्यतो कोणीही करणार नाही. आपण स्वतः मार्ग चालणे आवश्यक आहे.

 

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.

एका मेणबत्तीतून हजारो मेणबत्त्या प्रकाशित होऊ शकतात, आणि मेणबत्तीचे जीवन कमी होणार नाही. वाटण्याने आनंद कधीच कमी होत नाही.

 

You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.

तुमच्या रागामुळे तुम्हाला शिक्षा होणार नाही, तुमच्या रागाने तुम्हाला शिक्षा होईल.

 

The mind is everything. What you think you become.

मन सर्वकाही आहे. तुम्ही जे विचार करतात तुम्ही ते बनतात.

 

तुम्हाला ‘गौतम बुद्ध यांचे विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.