संगीतावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Music Quotes Marathi

Music Quotes Marathi and in English language. Quotes are divided into one and more than one sentence section. This quotes are of various famous persons. We hope that you will like this collection of quotes on music.

Music Quotes Marathi

Music is love, love is music, music is life, and I love my life. Thank you and good night. – A. J. McLean

संगीत प्रेम आहे, प्रेम संगीत आहे, संगीत जीवन आहे, आणि मी माझ्या जीवनावर प्रेम करतो. धन्यवाद आणि शुभ रात्री. – ए. जे. मॅक्लीन


Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything. – Plato

संगीत एक नैतिक कायदा आहे. हे विश्वाला आत्मा देते, मनाला पंख, कल्पनाशक्तीसाठी उडान, आणि मोहिनी आणि प्रसन्नता जीवनासाठी आणि सगळ्यासाठी. – प्लेटो


Music is the greatest communication in the world. Even if people don’t understand the language that you’re singing in, they still know good music when they hear it. – Lou Rawls

संगीत जगातील सर्वात मोठा संप्रेषण आहे. जरी लोक आपण ज्या भाषेत गाणी गात आहात ती भाषा समजत नसली तरीही, जेव्हा ते ऐकतात त्यांना अजूनही चांगले संगीत माहित असते. – लो रॉल्स


The true beauty of music is that it connects people. It carries a message, and we, the musicians, are the messengers. – Roy Ayers

संगीताचे खरे सौंदर्य म्हणजे ते लोकांना जोडतं. ते एक संदेश वाहते, आणि आम्ही, संगीतकार, दूत आहोत. – रॉय एयर्स

Music Quotes Marathi

Music Quotes Marathi in one sentence

One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. – Bob Marley

संगीताबद्दल एक चांगली गोष्ट, जेव्हा ते तुम्हाला लागतं, तुम्हाला त्रास होत नाही. – बॉब मार्ले


If music be the food of love, play on. – William Shakespeare

जर संगीत प्रेमाचे अन्न असेल, तर खेळा. – विल्यम शेक्सपियर


Where words fail, music speaks. – Hans Christian Andersen

जिथे शब्द कमी पडतात तेथे संगीत बोलते. – हंस ख्रिश्चन अँडर्सन

Music Quotes Marathi


Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent. – Victor Hugo

संगीत ते व्यक्त करते जे सांगितले जाऊ शकत नाही आणि ज्यावर गप्प बसणे अशक्य आहे. – व्हिक्टर ह्युगो


Music washes away from the soul the dust of everyday life. – Berthold Auerbach

संगीत दररोजच्या जीवनाची धुळ आत्मापासून दूर करतो. – बरर्थोल्ड ऑरबॅच


Without music, life would be a mistake. – Friedrich Nietzsche

संगीताशिवाय जीवन एक चूक असेल. – फ्रीड्रिख निएत्शे (सचित्रासाठी ह्या लिंकवर क्लिक करा)


Music can change the world because it can change people. – Bono

संगीत जगाला बदलू शकते कारण हे लोक बदलू शकते. – बोनो


Music is moonlight in the gloomy night of life. – Jean Paul

आयुष्यातील खिन्न रात्रीत संगीत चंद्रप्रकाश आहे. – जीन पॉल


Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. – Ludwig van Beethoven

संगीत सर्व शहाणपण आणि तत्त्वज्ञान पेक्षा एक उच्च प्रकटीकरण आहे. – लुडविग व्हान बीथोव्हेन


The world’s most famous and popular language is music. – Psy

जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय भाषा संगीत आहे. – पीएसवाय


Without music, life is a journey through a desert. – Pat Conroy

संगीताशिवाय जीवन एक वाळवंटमार्गे प्रवास आहे. – पॅट कॉनरॉय

 

Read More: Also read must beautiful Quotes on Life here.

Note: Please do comment about link of Quote/s which you want in Pictorial format and is not available above, we will make it available soon.

If you liked these Quotes on Music, then hit Share buttons below to share it to your loved ones. If you have any quote on Music rather than we mentioned above, tell us in comment section.

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi and in English language. Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this little quotes collection of A. P. J. Abdul Kalam.

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi

Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work.

आकाशाकडे पहा. आपण एकटे नाही. संपूर्ण विश्व आपल्याशी अनुकूल आहे आणि केवळ स्वप्न पाहणाऱ्यांना व काम करणाऱ्यांना उत्तम देण्याचा प्रयत्न करतं.


If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.

जर एक देश भ्रष्टाचारमुक्त आणि सुंदर मनांची राष्ट्र बनू इच्छित असे, मला असे वाटते की तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य आहेत जे काही फरक करू शकतात. ते वडील, माता आणि शिक्षक आहेत.


You see, God helps only people who work hard. That principle is very clear.

आपण पहा की, देव केवळ त्या लोकांना मदत करतो जे कठोर परिश्रम करतात. हे तत्त्व अतिशय स्पष्ट आहे.


Life is a difficult game. You can win it only by retaining your birthright to be a person.

जीवन एक कठीण खेळ आहे. आपण केवळ एक व्यक्ती होण्यासाठी आपला जन्मसिद्ध हक्क टिकवून ठेवून जिंकू शकता.

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi


Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.

जिथे तिथे हृदयामध्ये प्रामाणिकपणा आहे तिथे चारित्र्यात सुंदरता आहे. जेव्हा चारित्र्यात सुंदरता असते तेव्हा घरात सुसंवाद असतो. जेव्हा घरात सुसंवाद असतो, राष्ट्रात सुव्यवस्था असते. जेव्हा राष्ट्रात सुव्यवस्था असते, तेव्हा जगात शांती असते. (Click here for Pictorial Quote)

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi in one sentence – Part 1

We should not give up and we should not allow the problem to defeat us.

आपण हार मानू नये आणि अडचणींना आपल्याला पराभूत करण्याची परवानगी देऊ नये.


If you want to shine like a sun, first burn like a sun.

जर आपण सूर्याप्रमाणे चमकू इच्छित असाल तर प्रथम सूर्याप्रमाणे जळा.


To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal.

तुमच्या ध्येयात यशस्वी होण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या ध्येयासाठी एकल मनाचा भक्ती असणे आवश्यक आहे.

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi


Science is a beautiful gift to humanity; we should not distort it.

विज्ञान मानवतेला एक सुंदर भेट आहे; आपण ते विकृत करू नये. (Click here for Pictorial Quote)


तुमचे स्वप्न सत्यात येण्याआधी तुम्हाला स्वप्न बघावे लागेल.

You have to dream before your dreams can come true.

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi in one sentence – Part 2

If four things are followed – having a great aim, acquiring knowledge, hard work, and perseverance – then anything can be achieved.

जर चार गोष्टींचे अनुकरण केले एक उत्कृष्ट उद्दिष्ट असणे, ज्ञान प्राप्त करणे, कठोर परिश्रम घेणे आणि चिकाटी – मग काहीही साध्य होऊ शकते.


Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success.

मनुष्याला त्याच्या अडचणींची आवश्यकता आहे कारण यशाचा आनंद घेण्याकरता ते आवश्यक आहेत. (Click here for Pictorial Quote)


The bird is powered by its own life and by its motivation.

पक्षी स्वतःचे जीवन आणि त्याच्या प्रेरणा द्वारे समर्थित आहे.


To become ‘unique,’ the challenge is to fight the hardest battle which anyone can imagine until you reach your destination.

‘अद्वितीय’ होण्यासाठी, आव्हान कठीण लढाई लढण्याचे आहे जी जोपर्यंत आपण आपल्या गंतव्यावर पोहोचत नाही तोपर्यंत कोणीही कल्पना करू शकतं.


Excellence is a continuous process and not an accident.

उत्कृष्टता एक अविरत प्रक्रिया आहे आणि दुर्घटना नाही.

 

Did you read quotes of John F. Kennedy? Must read here.

Note: Please do comment about link of Quote/s which you want in Pictorial format and is not available above, we will make it available soon.

If you liked these Quotes of A. P. J. Abdul Kalam, then hit Share buttons below to share it to your loved ones. If you have any quote of A. P. J. Abdul Kalam rather than we mentioned above, tell us in comment section.

संधीवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Opportunity Quotes Marathi and English

Opportunity Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes on Opportunity.

Opportunity Quotes Marathi

Every minute brings a new opportunity. Every minute brings new growth, new experiences. – Mario Cuomo

प्रत्येक मिनिट एक नवीन संधी आणतो. प्रत्येक मिनिट एक नवीन वाढ, नवीन अनुभव आणतो. – मारिओ कुओमो

Opportunity Quotes Marathi

Opportunity Quotes Marathi in one sentence

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. – Thomas A. Edison
बऱ्याच लोकांकडून संधी गमावली जाते कारण ती सर्वसाधारणपणे पोशाख घालते आणि कामासारखी दिसते. थॉमस ए. एडिसन

Opportunity Quotes Marathi

If opportunity doesn’t knock, build a door. – Milton Berle
जर संधी ठोठावत नसेल, तर एक दार तयार करा. – मिल्टन बर्ले


Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. – Henry Ford
अपयश फक्त पुन्हा सुरू करण्याची संधी आहे, या वेळी अधिक बौद्धिकपणे. – हेन्री फोर्ड


Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise. – Kobe Bryant

सर्व काही नकारात्मक – दबाव, आव्हाने – सर्व माझ्यासाठी उठण्यासाठी एक संधी आहे. – कोबे ब्रायंट


This is my belief: that through difficulties and problems God gives us the opportunity to grow. – A. P. J. Abdul Kalam

समस्या आणि कठीण परिस्थिती हे देवाने आपल्याला मोठं बनण्यासाठी दिलेली संधी असते या वर माझा ठाम विश्वास आहे. – ए. पी. जे. अब्दुल कलाम


Take advantage of every opportunity to practice your communication skills so that when important occasions arise, you will have the gift, the style, the sharpness, the clarity, and the emotions to affect other people. – Jim Rohn

आपल्या संभाषण कौशल्याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक संधीचा लाभ घ्या जेणेकरून जेव्हा महत्वाच्या प्रसंगी उद्भवतात, तुमच्याकडे भेटवस्तू, शैली, तीक्ष्णता, स्पष्टता आणि भावना इतर लोकांना प्रभावित करण्यासाठी असेल. – जिम रोहण


Your big opportunity may be right where you are now. – Napoleon Hill

आपली मोठी संधी कदाचित आता आपण ठीक जिथे कुठे आहात तिथे असू शकते. – नेपोलियन हिल

Opportunity Quotes Marathi in one sentence, Part 2

The reward for work well done is the opportunity to do more. – Jonas Salk

चांगले काम केल्याबद्दल बक्षीस ही आणखी करण्याची संधी आहे. – जोनास साल्क


Opportunity dances with those already on the dance floor. – H. Jackson Brown, Jr.

संधी त्यांच्यासोबत नृत्य करते जे आधीच नृत्य मंचावर असतात.एच. जॅक्सन ब्राउन, जूनियर


If a window of opportunity appears, don’t pull down the shade. – Tom Peters

संधीची खिडकी आढळल्यास, आच्छादन खाली खेचू नका.टॉम पीटर्स


Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness. – Lucius Annaeus Seneca

जिथे कुठेही मनुष्य असतो तिथे दयाळूपणाची संधी असते. – लुसियस अनेयस सेनेका


Opportunity often comes disguised in the form of misfortune, or temporary defeat. – Napoleon Hill

संधी सहसा दुर्दैवी स्वरुपात छुपी येते, किंवा तात्पुरती पराभवात. – नेपोलियन हिल


Nothing is more expensive than a missed opportunity. – H. Jackson Brown, Jr.

चुकवलेल्या संधीपेक्षा अधिक खर्चिक काहीही नाही. – एच. जॅक्सन ब्राउन, जूनियर


Inside of every problem lies an opportunity. – Robert Kiyosaki

प्रत्येक समस्येच्या आत एक संधी आहे.रॉबर्ट कियोसाकी (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)

 

Also read Quotes on Nature here.

अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे विचार व सुविचार

सुंदर अल्बर्ट आईन्स्टाईन सुविचार मराठी

अल्बर्ट आईन्स्टाईन सुविचार मराठी भाषेत आणि एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. तसेच सुंदर सचित्र स्वरुपात देखील उपलब्ध. आशा आहे तुम्हाला इंदिरा गांधी यांचा हा संग्रह नक्कीच आवडेल.

अल्बर्ट आईन्स्टाईन सुविचार मराठी

  • माझी विशेष प्रतिभा नाही. मी केवळ उत्साही जिज्ञासू आहे.

 • मी विचार करतो आणि महिने आणि वर्षे विचार करतो. नव्वद-नऊ वेळा, निष्कर्ष खोटे आहे. शंभराव्या वेळी मी योग्य आहे.
 • जीवन म्हणजे एक सायकल चालवण्यासारखे आहे. आपले संतुलन राखण्यासाठी, आपण पुढे चालू ठेवणे आवश्यक आहे.
 • आपले जीवन जगण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे जणू काहीही चमत्कार नाही. दुसरे म्हणजे जणू सर्व काही चमत्कार आहे.
 • कालपासून शिका, आजसाठी जगा, उद्यासाठी आशा करा. महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रश्न करणे थांबवायचे नाही.
 • मी ईश्वराची कल्पना करू शकत नाही जो त्याच्या प्राण्यांना बक्षीस व शिक्षा देतो किंवा ज्या प्रकाराची इच्छा आहे त्या प्रकारात आपण स्वतःला जागरुक आहोत. ज्या व्यक्तीने त्याच्या शारीरिक मृत्यूनंतर टिकून रहायचे आहे ते सुद्धा माझ्या आकलन पलीकडे आहे, अन्यथा मी तसे करू इच्छित नाही; अशा कल्पना अशक्त आत्म्यांच्या हास्यास्पद अहंकार किंवा भितींसाठी असतात.

एका वाक्यात अल्बर्ट आईन्स्टाईन सुविचार, भाग १

 • वेळ हा एक भ्रम आहे.
 • ज्ञानाचा एकमात्र स्रोत म्हणजे अनुभव होय. (सचित्र)
 • निसर्गात खोलवर पहा, आणि नंतर आपण सर्वकाही चांगल्या प्रकारे समजून घ्याल.
 • यशाचा माणूस बनण्याचा प्रयत्न करू नका, पण त्याऐवजी मूल्याचा माणूस बनण्याचा प्रयत्न करा.
 • बुद्धिमत्तेची खरी चिन्हे ज्ञानाची नव्हे तर कल्पनाशक्तीची आहे.
 • पाहण्यातला आणि समजून घेण्यातला आनंद ही निसर्गाची सर्वात सुंदर भेट आहे.
 • मृत्यूची भीती हि सर्व भितींमधील सर्वात अनुचित आहे, कारण मरण पावलेला कुणातरीसाठी अपघात होण्याचा धोका नाही.
 • सत्य आणि न्यायाच्या बाबतीत, मोठ्या आणि छोट्या प्रश्नांमध्ये फरक नाही, कारण लोकांच्या उपचारासंबंधीचे सर्व समस्या समान आहेत.
 • सक्तीने शांतता राखून ठेवता येत नाही; ती केवळ समजून घेऊन प्राप्त केली जाऊ शकते.
 • सृजनशील अभिव्यक्तीत आणि ज्ञानात आनंद जागृत करण्यासाठी शिक्षकाची सर्वोच्च कला आहे.
 • मूर्खपणा आणि अलौकिक बुद्धिमत्ता यांच्यातील फरक हा आहे की अलौकिक बुद्धिमत्तेला त्याच्या मर्यादा आहेत.
 • वृत्तीची कमजोरी ही पात्रतेची कमजोरी होते.
 • ज्याने कधीच चूक केली नाही अशा व्यक्तीने कधीही नवीन काहीही प्रयत्न केले नाही.
 • आपण केवळ हे समजावून सांगू शकत नसल्यास, आपणाला ते पुरेसे समजत नाही
 • धर्माशिवाय विज्ञान लंगडा आहे, विज्ञान नसलेले धर्म अंध आहेत.

एका वाक्यात अल्बर्ट आईन्स्टाईन सुविचार, भाग २

 • हे भयानकपणे स्पष्ट झाले आहे की आपल्या तंत्रज्ञानाने आपली मानवता ओलांडली आहे.
 • प्रेमात पडण्याबद्दल गुरुत्वाकर्षणाला आपण दोष देऊ शकत नाही.
 • कल्पनाशक्ती ही ज्ञानापेक्षा खूप महत्वाची आहे.
 • राग केवळ मूर्खांच्या छातीमध्येच राहतो.
 • अडचणीच्या मध्यात संधी लपलेली असते.
 • मी माझ्या शिष्यांना कधीही शिकवत नाही, मी फक्त ज्या परिस्थितीमध्ये ते शिकू शकतात त्यांना प्रदान करण्याचा प्रयत्न करतो.
 • सर्जनशीलतेचे रहस्य म्हणजे आपले स्त्रोत कसे लपवावे हे जाणून घेणे.
 • मी समान प्रकारे सर्वांशी बोलतो, तो कचरा माणूस असो किंवा विद्यापीठाचा अध्यक्ष असो.
 • वेळेसाठी एकच कारण हे आहे कि सर्व काही एकाचवेळी घडू शकत नाही.
 • शाळेत जे शिकलं आहे ते विसरल्यानंतर जे काय राहते ते शिक्षण आहे.
 • समान गोष्ट परत परत करणे आणि एक वेगळा परिणाम अपेक्षित करणे वेडेपणा आहे.
 • खरोखरच महान आणि प्रेरणा देणारे सर्व काही वैयक्तिकरित्या बनवले आहे जो स्वातंत्र्य मध्ये श्रम करू शकतो.
 • महान आत्म्यांना नेहमीच सामान्य मनांपासून हिंसक विरोध आलेले आहेत.
 • यश होण्यासाठी प्रयत्न करू नका, पण त्याऐवजी मूल्य असलेले होण्यासाठी प्रयत्न करा.
 • जो छोट्या बाबींत सत्यासोबत निष्काळजी असतो, त्यावर महत्वाच्या बाबींसोबत विश्वास ठेवता येत नाही.
 • मी इतका चलाख आहे असे नाहीये, हे फक्त इतकेच की मी समस्या सोबत दीर्घ काळ राहतो.
 • मी त्या एकाकीतेत राहतो जी युवकांमध्ये वेदनादायक आहे, पण परिपक्वताच्या वर्षांत स्वादिष्ट आहे.
 • देवाअगोदर आपण सगळे सारखेच बुद्धिमान आणि सारखेच मूर्ख आहोत.
अल्बर्ट आईन्स्टाईन सुविचार मराठी (सचित्र)
सुंदर अल्बर्ट आईन्स्टाईन सुविचार मराठी
अल्बर्ट आईन्स्टाईन सुविचार मराठी

 

तुम्हाला हे ‘अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे सुविचार’ कसे वाटले? तुम्हाला कोणता सुविचार जास्त आवडला? आम्हला तुमचा अभिप्राय ऐकण्यास आवडेल, आत्ताच कमेंट करा!

मैत्रीवर सुंदर छोटी गोष्ट

मैत्रीवर सुंदर छोटी गोष्ट

मैत्रीवर छोटी गोष्ट

मैत्रीवर छोटी गोष्ट आपल्या मराठीत

एक खेकडा समुद्र किना-यावर फिरताना स्वत:च्या पायांमुळे होणारी नक्षी पहात होता. तेव्हढ्यात समुद्राच्या लाटेने ती नक्षी पुसली गेली. ते पाहुन खेकडा लाटेस म्हणाला, “मी तर तुला माझी जवळची मैञिण समजत होतो आणी तरीही तू माझी छान नक्षी पुसून टाकलीस. “त्यावर लाट म्हणाली, “अरे या नक्षीच्या मागावरच मासेमार तुला शोधुन पकडेल म्हणून मी नक्षी पुसली.”

 

निष्कर्ष: मैञीच नातं हे कल्पना शक्तीच्या बाहेरील नातं आहे. नात्याला किंमत द्या व नात्यावर मनापासून विश्वास ठेवा.

मैत्रीवर एक सुंदर सचित्र सुविचार:

तुम्हाला हि कथा कशी वाटली आणि व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

मैत्रीवर सुंदर सुविचार देखील येथे नक्की वाचा.

विश्वासावर सुविचार

सुंदर विश्वास सुविचार मराठी

विश्वास सुविचार मराठी

विश्वास सुविचार मराठी (अनामिक व्यक्ती)

 • विश्वास हि खूप दुर्मिळ गोष्ट आहे. तुम्हाला सापडली तर सांभाळून ठेवा. (सचित्र)
 • मैत्री असो वा नातेसंबंध, सगळे बंध हे विश्वासावरच बांधले जात असतात. त्याच्याशिवाय तुमच्याकडे काहीच नाहीये.
 • माझा माझ्यावर विश्वास आहे का? स्वत:वर विश्वास ठेवता येणं हा यशस्वी होण्याच्या मार्गातला पहिला टप्पा आहे.
 • फांदीवर बसलेल्या पक्ष्याला फांदी तुटण्याची भीती नसते. कारण त्याला त्या फांदीवर विश्वास नसून आपल्या पंखावर विश्वास असतो.
 • प्रयत्न करणं कधीही थांबवू नका. विश्वास ठेवणं कधीही थांबवू नका. हार कधीही मानू नका. तुमचा दिवस येईल.
 • ज्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता आणि जे तुम्हास समस्या सांगतात अशांबद्दल काळजीपुर्वक रहा. प्रत्येकजण जो तुम्हाला स्मितहास्य दाखवतो तो तुमचा मित्र असेलच असं नाही.
 • तुझ्यावर विश्वास ठेवणं हा माझा निर्णय. मला चुकीचे सिद्ध करणं ही तुझी निवड.
 • चांगल्या गोष्टी घडणार आहेत. विश्वास ठेवा. सकारात्मक रहा.
 • पोटात गेलेले विष हे फक्त एका माणसाला मारते पण कानात गेलेले विष हे हजारो नाते संपवून टाकते. म्हणून दुसर्‍याच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा स्वत:च्या पाहण्यावर विश्वास ठेवा.
सुंदर विश्वास सुविचार मराठी
सचित्र विश्वास सुविचार मराठी

अनामिक व्यक्तींचे एका वाक्यात विश्वास सुविचार मराठी

 • आयुष्यात सर्वात जास्त विश्वास परमेश्वरावर ठेवा. (सचित्र)
 • प्रेम करण्यापेक्षा विश्वास ठेवणे हे जास्त श्रेष्ठ आणि प्रशंसक आहे.
 • तुम्हाला सज्जन व्हावेसे वाटत असेल तर आधी तुम्ही वाईट आहात यावर विश्वास ठेवा.
 • यश मिळवण्यासाठी सगळ्यात मोठी शक्ती – आत्मविश्वास.
 • जगात सर्वात जास्त वेळा जन्माला येणारी अन सर्वात जास्त वेळा मृत्यू पावणारी कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे विश्वास.
 • प्रत्येकावर विश्वास ठेवू नका, कारण साखर आणि मीठ दोघांना एकच रंग आहे.
 • विश्वास म्हणजे मनुष्याला जीवंत ठेवणारी शक्ती होय.
 • विश्वास ठेवा चुकीतुनही चांगले निष्पन्न होते.
 • विश्वास हा जबरदस्तीने निर्माण करण्यासारखी गोष्ट नाही.
 • आपण जिंकू असा विश्वास असलेलेच विजयी होऊ शकतात.
 • आज आपण जिथवर पोहचलो त्याचा अभिमान जरुर बाळगा आणि आपण यापुढे जिथ पोचायचे ठरवले आहे, तिथवर नक्की पोचणार आहोत त्याचा विश्वासही जरुर बाळगला पाहिजे.
 • काय आहे ते स्वीकारा, काय होतं ते जाउु द्या, आणि काय होईल त्यावर विश्वास असू दया.

प्रसिद्ध व्यक्तींचे विश्वास सुविचार मराठी

 • माझा विश्वास आहे की जर तुम्ही तुमचा विश्वास ठेवाल, तुम्ही तुमचा भरवसा ठेवाल, तुम्ही योग्य आचरण ठेवाल, जर तुम्ही कृतज्ञ असाल, तर तुम्हाला दिसेल की देव नवीन दरवाजे उघडतो. – जोएल ऑस्टीन
 • सर्वांवर प्रेम करा, काहींवर विश्वास ठेवा, कुणाशीच चुकीचं करू नका. – विल्यम शेक्सपिअर
 • आपण कोणावर तरी विश्वास ठेवू शकता हे शोधण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे होय. – अर्नेस्ट हेमिंग्वे
 • स्वप्नांमध्ये विश्वास ठेवा, कारण त्यांच्यामध्ये अनंतकाळचे द्वार लपलेले आहे. – खलील जिब्रान
 • विश्वास हा जीवनाचा डिंक आहे. प्रभावी संप्रेषणातील हे सर्वात आवश्यक घटक आहे. हे सगळे नातेसंबंध धारण करणारा मूलभूत तत्त्व आहे.स्टीफन कोवेय
 • निष्पापाचा विश्वास हे खोटे बोलणार्‍याचं सर्वात उपयुक्त साधन आहे. – स्टीफन किंग
 • विश्वासू होणे हे प्रिय होण्यापेक्षा जास्त प्रशंसक आहे. – जाॅर्ज मॅकडोनाल्ड
 • परस्पर विश्वास आणि आदर यावर सर्वात चांगले संबंध बांधले जातात. – मोना सतफेन
 • विश्वास ठेवा, पण पडताळा. – रोनाल्ड रीगन
 • विश्वास हे प्रेम करण्याचे पहिले पाऊल आहे.मुन्शी प्रेमचंद
 • प्रेमाचा उत्तम पुरावा विश्वास आहे. – जॉइस ब्रदर्स
 • विश्वास हा सुसंगतता सह बांधला आहे. – लिंकन चफी
 • विश्वास हा आपल्या सर्व नैतिक प्रशिक्षणाचा आधार असावा. – रॉबर्ट बाडेन-पॉवेल
 • विश्वास ठेवायला शिकणे हे जीवनाच्या सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे. – आयझॅक वॉट्स
 • जो भरवसा ठेवू शकत नाही त्याच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. – लाओ त्झू

तुम्हाला ‘विश्वासावर सुविचार’ कसे वाटले हे खालील कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

कर्तव्यावर देखील सुविचार येथे नक्कीच वाचा.

गोष्ट एका बर्फाच्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीची

Marathi Story Meet

Marathi Story Meet

एका बर्फाच्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीची ही गोष्ट आहे.

कामाचा वेळ संपत आला होता सगळे घरी जाण्यासाठी तयार होते. तेवढ्यात कंपनीमध्ये थोडा तांत्रिक बिघाड झाला म्हणून तो व्यक्ति तो बिघाड दुरुस्त करायला गेला. त्याला काम करण्यात खुप उशीर लागला. तोपर्यंत प्लांट बंद झाला लाइट बंद करून दरवाजे सील करण्यात आले. अशा परस्थितित त्याचा बर्फ आणि थंडी ने जिव जाणे निश्चित होते.
त्या माणसाला काही सुचेनासं झालं. पण तासा भरात एक चमत्कार झाला आणि कोणी तरी दरवाजा उघडलातो समोर पाहतो तर सुरक्षा रक्षक हातात टॉर्च घेऊन उभा होता. त्याने त्याला बाहेर काढून त्याचा जिव वाचवला. प्लांट बाहेर आल्यावर त्याने सुरक्षा रक्षकाला विचारले की तुम्हाला कसे कळले की मी आत अडकलोय?

सुरक्षा रक्षक म्हणाला या प्लांट मध्ये जेवढे लोक काम करतात त्यात तुम्ही एकटेच असे आहात की जे रोज मला येताना नमस्कार आणि जाताना राम राम बोलता आणि आज सकाळी तुम्ही कामावर आलात पण संध्याकाळी गेला नाहीत म्हणून माझ्या मनात शंका आली आणि मी पाहायला आलो.

त्या व्यक्तीला कधी वाटले देखील नव्हते की त्याचे एखाद्याला एवढा छोटा सन्मान देणे एक दिवस त्याचा जिव वाचवेल.

म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा:

जेव्हा कधीही कोणाला भेटाल तेव्हा त्याच्या सोबत हसून सन्मान पूर्वक बोलून मग पुढे जा.

 

तुम्हाला हि कथा कशी वाटली आणि व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

लोकांवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

People Quotes Marathi and English

People Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes on People.

People Quotes Marathi

I don’t want other people to decide who I am. I want to decide that for myself. – Emma Watson

मी कोण आहे हे मी इतरांनी ठरवू इच्छित नाही. मी स्वत: साठी हे ठरवू इच्छित आहे. – एम्मा वॉटसन

People Quotes Marathi

You see, God helps only people who work hard. That principle is very clear. – A. P. J. Abdul Kalam

आपण पहा, की देव केवळ कठोर परिश्रम करणाऱ्या लोकांना मदत करतो. ते तत्त्व अतिशय स्पष्ट आहे. – ए. पी. जे. अब्दुल कलाम


Stay positive and happy. Work hard and don’t give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy, warm and genuine people. – Tena Desae

सकारात्मक आणि आनंदी रहा. कठोर परिश्रम करा आणि आशा सोडू नका. टीकेसाठी खुले राहा आणि शिकत राहा. स्वतःला आनंदी, उबदार आणि अस्सल असलेल्या लोकांबरोबर घेरा. – तेना डीसे


Be strong, be fearless, be beautiful. And believe that anything is possible when you have the right people there to support you. – Misty Copeland

बलवान व्हा, निर्भय व्हा, सुंदर व्हा. आणि विश्वास ठेवा की काहीही शक्य आहे जेव्हा आपल्याकडे आपल्यास आधार देणारे योग्य लोक असतील. – मिस्टी कोपलॅन्ड


Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. – Steve Jobs

आपला वेळ मर्यादित आहे, म्हणून कुणाचं तरी जीवन जगत ते वाया घालवू नका. सिद्धांतामुळे अडकून जाऊ नका – जे इतर लोकांच्या विचारांच्या परिणामांसह राहत आहे. इतरांच्या मतांचा आवाजाने आपल्या स्वतःच्या आतील आवाजाला दबवू नका. आणि सर्वात महत्त्वाचे, आपले हृदयाचे आणि अंतर्ज्ञानाचे अनुसरण करण्यासाठी धैर्य असू द्या. – स्टीव्ह जॉब्स

People Quotes Marathi in one sentence

How people treat you is their karma; how you react is yours. – Wayne Dyer

लोक तुमच्याशी कसे वागतात त्यांचे कर्म आहे; आपण प्रतिक्रिया कशी व्यक्त करता हे आपलं आहे. – वेन डायर

People Quotes Marathi

Some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen. – Wayne Huizenga

काही लोक यशस्वी होण्याचे स्वप्न पाहतात, तर इतर लोक रोज सकाळी उठतात आणि ते घडवतात.वेन ह्यूझेंगा


Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you. – Les Brown

आपले मंदहास्य आपल्याला सकारात्मक चेहरा देईल ज्यामुळे लोक आपल्या सभोवताली आरामदायक अनुभवतील. – लेस ब्राउन


No matter what people tell you, words and ideas can change the world. – Robin Williams

लोक आपल्याला काय सांगतात ते महत्त्वाचे नाही, शब्द आणि कल्पना जगाला बदलू शकतात. – रॉबिन विल्यम्स


To survive in peace and harmony, united and strong, we must have one people, one nation, one flag. – Pauline Hanson

शांती आणि सलोखात टिकून राहण्यासाठी, एकत्र आणि मजबूत, आपल्याकडे एक लोक, एक राष्ट्र, एक ध्वज असणे आवश्यक आहे. – पॉलिन हॅन्सन

People Quotes Marathi in one sentence, Part 2

Sometimes the most beautiful people are beautifully broken. – Robert M. Drake

कधी कधी सर्वात सुंदर लोक सुंदर रीतीने तुटलेली असतात. – रॉबर्ट एम. ड्रेक (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)


People only see what they are prepared to see. – Ralph Waldo Emerson

लोक केवळ ते पाहतात जे ते पाहण्यासाठी तयार आहेत. – राल्फ वाल्डो इमर्सन


Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people. – Eleanor Roosevelt

महान मने विचारांवर चर्चा करतात; सरासरी मने कार्यक्रमांवर चर्चा करतात; लहान मने लोकांवर चर्चा करतात. – एलेनोर रूझवेल्ट


People may hear your words, but they feel your attitude. – John C. Maxwell

लोक आपले शब्द ऐकू शकतात, पण ते आपली मनोवृत्ती अनुभवतात. – जॉन सी. मॅक्सवेल


Some people walk in the rain, others just get wet. – Roger Miller

काही लोक पावसात चालतात, इतर फक्त ओले होतात. रॉजर मिलर (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)

People Quotes Marathi from our facebook page

Also read Quotes on Positive here.

जीवनावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Life Quotes Marathi

Life Quotes Marathi and in English language. For convenience quotes are divided into one and more than one sentence section. These quotes are of various famous persons. We hope that you will like this little collection of quotes on life.

Life Quotes Marathi

Only I can change my life. No one can do it for me. – Carol Burnett

केवळ मीच माझे जीवन बदलू शकते. कोणीही माझ्यासाठी ते करू शकत नाही. – कॅरोल बर्नेट (Click here for Pictorial Quote)

 

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – George Bernard Shaw

जीवन स्वत: ला शोधण्याबद्दल नाही जीवन स्वत: ला तयार करण्याविषयी आहे. – जॉर्ज बर्नार्ड शॉ

 

Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life. – Yoko Ono

आरशामध्ये मध्ये हसा. प्रत्येक सकाळी करा आणि आपण आपल्या जीवनात मोठा फरक पहाणे सुरू कराल. – योको ओनो  (Click here for Pictorial Quote)

 

Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. – Norman Cousins

मृत्यू हा आयुष्यात सर्वात मोठी हानी नाही सर्वात मोठी हानी म्हणजे आपण राहत असताना जे आपल्यामध्ये मरण पावतं. – नॉर्मन कझिन्स

 

Be happy for this moment. This moment is your life. – Omar Khayyam

या क्षणी आनंदी व्हा. हा क्षण तुमचे जीवन आहे. – ओमर खय्याम

Life Quotes Marathi

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams. – Ashley Smith

जीवन सौंदर्याने भरले आहे. ते लक्षात घ्या. मधमाशी लक्षात घ्या, लहान मूल, आणि हसणारे चेहरे. पाऊसाचा गंध घ्या, आणि वारा अनुभवा. आपले जीवन पूर्ण क्षमतेने जगा, आणि आपल्या स्वप्नांसाठी लढा. – ऍशली स्मिथ

Quotes in one sentence

It’s all about quality of life and finding a happy balance between work and friends and family. – Philip Green

हे सर्व जीवनाची गुणवत्ता आणि काम आणि मित्र आणि कुटुंबातील आनंदी समतोल शोधण्याबद्दल आहे. – फिलिप ग्रीन

 

Because of your smile, you make life more beautiful. – Thich Nhat Hanh

आपल्या हसण्यामुळे, आपण जीवन अधिक सुंदर बनवता. – थिच नहत हान्ह

Life Quotes Marathi

There are two great days in a person’s life – the day we are born and the day we discover why. – William Barclay

एका व्यक्तीच्या जीवनामध्ये दोन महान दिवस असतात – ज्या दिवशी आपण जन्मतो आणि ज्या दिवशी आपण शोधतो कशासाठी. – विल्यम बार्कले

 

The good life is one inspired by love and guided by knowledge. – Bertrand Russell

चांगलं जीवन हे प्रेमापासून प्रेरणा घेऊन आणि ज्ञानाने मार्गदर्शन केले आहे. – बर्ट्रांड रसेल

 

Life is full of happiness and tears; be strong and have faith. – Kareena Kapoor Khan

जीवन आनंदी आणि अश्रूंनी भरलेले आहे; सशक्त व्हा आणि विश्वास असुद्या. – करीना कपूर खान

 

Please do comment about link of Quote/s which you want in Pictorial format and is not available above, we will make it available soon.

Don’t forget to read Quotes on Education! Read right now here.

व. पु. काळे यांचे सुविचार

व पु काळे सुविचार

व. पु. काळे सुविचार एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. तसेच सचित्र स्वरुपात देखील उपलब्ध. आशा आहे तुम्हाला व. पु. काळे यांच्या सुविचारांचा हा संग्रह नक्कीच आवडेल.

व. पु. काळे सुविचार – भाग १

 • मैत्रीचे धागे कोळ्यापेक्षाही बारीक असतात, पण लोखंडाच्या तारेपेक्षाही मजबूत असतात. तुटले तर श्वासानेही तुटतील, नाहीतर वज्राघातेनेही तुटणार नाहीत.
 • कोमलतेत प्रचंड सामर्थ्य असतं, कोमलता म्हणजे दुर्बलता नव्हे. म्हणूनच खडक झिजतात प्रवाह रुंदावत जातो.
 • खऱ्या विद्यार्थ्याला कधीच सुट्टी नसते. सुट्टी ही त्याच्यासाठी नवं काहीतरी शिकण्याची संधी असते.
 • प्रॉब्लेम्स नसतात कुणाला? ते शेवटपर्यंत असतात. पण प्रत्येक प्राॅब्लेमला उत्तर हे असतंच. ते सोडवायला कधी वेळ हवा असतो, कधी पैसा तर कधी माणसं. या तिन्ही गोष्टी पलीकडचा प्राॅब्लेम अस्तित्वातच नसतो.
 • आठवणी या मुंग्यांच्या वारुळाप्रमाणे असतात. वारूळ पाहून आतमध्ये किती मुंग्या असतील याचा अंदाज घेता येत नाही. पण एका मुंगीने बाहेरचा रस्ता धरला की एकामागोमाग असंख्य मुंग्या बाहेर पडतात. आठवणींचही तसंच आहे.
 • कुणीही कसं दिसावं यापेक्षा कसं असावं याला महत्व आहे. ते शक्य नसेल तर जास्तीत जास्त कसं नसावं याला तरी नक्कीच महत्व आहे.
 • वादळं जेव्हा येतात तेव्हा आपण आपल्या मातीला घट्ट रुजुन रहायचं असतं. ती जितक्या वेगाने येतात तितक्याच वेगाने निघून जातात. वादळ महत्वाचे नसते प्रश्न असतो आपण त्याच्याशी कशी झुंज देतो आणि त्यातून कितपत बऱ्या अवस्थेत बाहेर येतो याचा.
 • कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येतीलही, पण गगन भरारीचं वेड रक्तातच असावं लागतं, कारण आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही.

व. पु. काळे सुविचार

व. पु. काळे सुविचार – भाग २

 • आकाशात जेव्हा एखादा कृत्रीम ग्रह सोडतात तेव्हा गुरुत्वाकर्षणाच्या सीमेबाहेर त्याला पिटाळुन लावेपर्यंतचा सगळा संघर्ष असतो. त्याने एकदा स्वतः गती घेतली की उरलेला प्रवास आपोआप होतो.
 • स्वतःचे अनुभव उगीच इतरांना सांगू नयेत. इतरांना एकतर ते खोटे वाटतात किंवा आपण खोटे आहोत, असं वाटायला लागतं. ज्याने- त्याने स्वतःच्या मालकीचे अनुभव घ्यावेत.
 • प्रयत्नात ढिलेपणा नको. कष्ट करतांना सवलत नको. महत्वकांक्षेला मर्यादा नको आणि आपल्याइतक्याच पॊटतिड्केन दुसरी व्यक्ती आपल काम करेल ही भ्रांत नको. प्रयत्न करत असतांना निर्णय घेणारी आणखी एक शक्ति आहे, ह्याच भान ठेवाव. आपण प्रयत्नात ढिलाई केली नाही. हे समाधान कोणीही हिरावुन घेउ शकत नाही.
 • शस्त्रक्रिया होण्यापूर्वी रोगी घाबरलेला असतो. बरा झाल्यावर शिवलेली जखम तोच कौतुकाने दाखवत सुटतो.
 • माणूस अपयशाला भीत नाही. अपयशाचं खापर फोडायला काहीच मिळालं नाही तर? याची त्याला भिती वाटते.
 • खरं तर सगळे कागद सारखेच. त्याला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टिफिकेट होते.
 • रातकिडा कर्कश ओरडतो यात वादच नाही. त्याचा त्रास होतो. पण त्याहीपेक्षा जास्त त्रास तो कुठे बसून ओरडतो हे सापडत नाही, याचा होतो.
 • रातराणीचा सुगंध पलंगावर लोळता लोळता उपभोगू शकतो. पण तुळस वृंदावनातच राहते. तिच्यापुढे आपल्यालाच उभं राहावं लागतं.
 • आयुष्य फार सुंदर आहे. ते फक्त चांगल्या विचारांनी जगता आलं पाहिजे. माणसाला माणूस जोडत गेलं पाहिजे. – (सचित्रासाठी ह्या लिंकवर क्लिक करा)
 • समाजात विशिष्ट उंची गाठेपर्यत जबर संघर्ष असतो. पण एकदा अपेक्षित उंचीवर पोचलात की आयुष्यातल्या अनेक समस्या ती उंचीच सोडवते.

व. पु. काळे सुविचार

एका वाक्यात व. पु. काळे सुविचार – भाग १

 • अत्यंत महागडी, न परवडणारी खर्‍या अर्थाने ज्याची हानी भरुन येत नाही अशी गोष्ट किती उरली आहे ह्याचा हिशोब नसताना आपण जी वारेमाप उधळतो ती म्हणजे “आयुष्य”.
 • भूक आहे तेवढे खाणे ही प्रकृती, भूक आहे त्यापेक्षा जास्त खाणे ही विकृती आणि वेळप्रसंगी स्वत: उपाशी राहून दुसऱ्याची भूक भागवणे ही संस्कृती.
 • आपण किती पैसा मिळवला यापेक्षा, तो खर्च करून आपण किती समाधान मिळवले, हे जो पाहतो तो खरा आनंदी व्यक्ती असतो.
 • प्रत्येक माणूस हे एक कोड आणि प्रत्येक माणूस एकदाच हे आणखी एक कोड – आपण सारे अर्जुन.
 • माणसाने मनात काही ठेवू नये, नाहीतर डोक्यावर परिणाम होतो.
 • ‘अंत’ आणि ‘एकांत’ ह्यापैकी माणूस एकांतालाच जास्त घाबरतो.
 • वाहतो तो झरा आणि थांबते ते डबकं! डबक्यावर डास येतात आणि झऱ्यावर राजहंस!
 • सुरुवात कशी झाली यावरच बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.
 • चुकतो तो माणूस आणि चुका सुधारतो देवमाणूस.
 • तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.
 • औदार्य म्हणजे तुमच्या क्षमतेपेक्षा अधिक देणं आणि आत्मसन्मान म्हणजे तुमच्या गरजेपेक्षा कमी घेणं.
 • गंजण्यापेक्षा झिजणे केव्हाही चांगले.
 • संध्याकाळच्या संधीप्रकाशातही जो टवटवीत राहीला त्याने दिवस जिंकला.
 • संवाद दोनच माणसांचा होतो, त्याच्यात तिसरा माणूस आला की त्या गप्पा होतात.
सुंदर व पु काळे सुविचार आयुष्य
व पु काळे सुविचार

एका वाक्यात व. पु. काळे सुविचार – भाग २

 • खर्च झाल्याच दु:ख नसतं, हिशोब लागला नाही की त्रास होतो.
 • पाण्यात राहायचे तर माश्यांशी नुसती मैत्री करून भागत नाही तर स्वत:ला मासा बनावे लागते.
 • आपल्याला नेहमी हरवलेली वस्तू आणि दुरावलेली व्यक्ती हवी असते.
 • पारिजातकाचं आयुष्य लाभलं तरी चालेल पण लयलूट करायची ती सुगंधाचीच.
 • जाळायला काही नसलं की पेटलेली काडीसुद्धा आपोआप विझते. – (सचित्रासाठी ह्या लिंकवर क्लिक करा)
 • खर्च झाल्याचं दु:ख नसतं, हिशोब लागला नाही कि त्रास होतो.
 • बोलायला कुणीच नसणं यापेक्षा आपण बोललेलं समोरच्यापर्यंत न पोचणं ही शोकांतिका जास्त भयाण.
 • आपलाही कोणाला कंटाळा येऊ शकतो ही जाणीव फार भयप्रद आहे.
 • सगळे वार परतवता येतील पण अहंकारावर झालेला वार परतवता येत नाही आणि पचवताही येत नाही.
 • कोणत्याही सुखाच्या क्षणी आपण होशमध्ये असणं यातच त्या क्षणाची अपूर्वाई आहे.
 • आपलं कुणी अनुकरण किंवा द्वेष करायला लागलं की समजावं आपला उत्कर्ष होतोय.
 • ज्यांच्या असण्याला अर्थ असतो, त्यांच्याच नसण्याची पोकळी जाणवते. – (सचित्रासाठी ह्या लिंकवर क्लिक करा)

व. पु. काळे सुविचार

अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे देखील सुविचार येथे नक्कीच वाचा.

निवेदन: वरील सुविचारांपैकी तुम्हास हव्या असलेल्या व पोस्टमध्ये उपलब्ध नसलेल्या सचित्र सुविचाराच्या लिंकबद्दल कमेंट करा आम्ही लवकरच लिंक उपलब्ध करून  देण्याचा प्रयत्न करू.