Tag: hurt

जो आपल्यावर प्रेम करत नाही तरीही त्याच्यावर…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Love, Hug and Hurt Marathi Quotes: जो आपल्यावर प्रेम करत नाही तरीही त्याच्यावर प्रेम करणे एखादया निवडुंगाला मिठी मारण्यासारखे आहे. जेवढं तुम्ही घट्ट धरून ठेवणार तेवढाच त्रास होणार. Loving someone who doesn’t love you back is like hugging a cactus. The tighter you hold on, the more it’s going to hurt. Read […]

कधी कधी, मी रागावलेली नसते, मी…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Angry and Hurt Marathi Quotes: कधी कधी, मी रागावलेली नसते, मी दुखावलेली असते आणि त्यात मोठा फरक आहे. Sometimes, I’m not angry, I’m hurt and there’s big difference. Read more quotes on angry here. Read more quotes on hurt here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17